Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 41244 publikasjoner

Endringer i inndelingslova (hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 138 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 137 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Norwegian guidelines for support to human rights defenders. Guideline

Utenriksdepartementet • E-1019 EN • 2023

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Veikart Helsenæringen

Nærings- og fiskeridepartementet • W-0048 NB • 2023

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/92/EU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner og forordningene (EU) 2018/32, (EU) 2018/33 og (EU) 2018/34

Utenriksdepartementet • Prop. 136 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i folketrygdloven (synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv.)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 135 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Kommuneplanens arealdel. Veileder

Kommunal- og distriktsdepartementet • H-2481 NB • 2022

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Action plan against antisemitism 2021-2023 – a continuation

Kommunal- og distriktsdepartementet • H-2478 EN • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Handlingsplan mot antisemittisme 2021-2023 – en videreføring

Kommunal- og distriktsdepartementet • H-2478 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Vår nye digitale kvardag. Kva vi har oppnådd og korleis vi kan bygge vidare på det vi har lært

Kommunal- og distriktsdepartementet • H-2476 NN • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Alle trenger et trygt hjem. Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)

Kommunal- og distriktsdepartementet • H-2475 NB • 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Arbeidsgiverstrategi 2020–2023 for det statlige tariffområdet

Kommunal- og distriktsdepartementet • H-2466 NB • 2022

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Statens eierrapport 2022 – Statens direkte eierskap i selskaper

Nærings- og fiskeridepartementet • W-0049 NB • 2023

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Norwegian Mineral Strategy

Nærings- og fiskeridepartementet • W-0047 EN • 2023

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Norges mineralstrategi

Nærings- og fiskeridepartementet • W-0047 NB • 2023

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Førstelinjetjeneste for rettshjelp. Utredning fra arbeidsgruppen nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet. Juni 2023

Justis- og beredskapsdepartementet • G-0455 NB • 2023

Gode bysamfunn med små skilnader

Kommunal- og distriktsdepartementet • Meld. St. 28 (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet • Meld. St. 29 (2022-2023) NN • 2022 - 2023

På vei mot en bedre regulert drosjenæring. Delutredning I fra Drosjeutvalget

Samferdselsdepartementet • NOU 2023: 22 NB • 2023 - 2023

Fra varsel til læring og forbedring. Rapport fra utvalg oppnevnt for å vurdere varselordningene til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet • HOD-0132 NB • 2023

Trykk etter behov

Lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven)

Forsvarsdepartementet • Prop. 134 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane

Olje- og energidepartementet • Meld. St. 25 (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i foretakslovgivningen mv. (kjønnssammensetning i styret) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av direktiv (EU) 2022/2381 i EØS-avtalen

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 131 LS (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Embetsordningen – i takt med tiden

Kommunal- og distriktsdepartementet • NOU 2023: 21 NB • 2023 - 2023

Eit godt liv i heile Noreg – distriktspolitikk for framtida

Kommunal- og distriktsdepartementet • Meld. St. 27 (2022-2023) NN • 2022 - 2023