Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 37305 publikasjoner

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 124 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

(Foreløpig utgave) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet • Prop. 123 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 125 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

«Det var ikke bare ferie»

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1190 NB

(Foreløpig utgave) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, flere inn her (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Finansdepartementet • Prop. 127 S (2019-2020) • 2019 - 2020

Bestill

(Foreløpig utgave) Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Finansdepartementet • Prop. 126 L (2019-2020) • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 122 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 121 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Pensjonar frå statskassa

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 120 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Landbruks- og matdepartementet • Prop. 118 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Barne- og familiedepartementet • Prop. 119 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 116 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Frie og hemmelige valg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • NOU 2020: 6 NB • 2020 - 2020

Bestill

(Foreløpig utgave) Revidert nasjonalbudsjett 2020

Finansdepartementet • Meld. St. 2 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 111 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. - utsatt iverksettelse)

Samferdselsdepartementet • Prop. 106 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

(Foreløpig utgave) Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 115 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Barne- og familiedepartementet • Prop. 112 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 110 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Samferdselsdepartementet • Prop. 114 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Kommuneproposisjonen 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 105 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

(Foreløpig utgave) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020

Finansdepartementet • Prop. 117 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 104 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

(Foreløpig utgave) Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

Finansdepartementet • Prop. 113 L (2019-2020) • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

(Foreløpig utgave) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Finansdepartementet • Prop. 107 LS (2019-2020) NN • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill