Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 41536 publikasjoner

Tillegg til Prop. 30 S (2023–2024) om ny saldering av statsbudsjettet 2023 (Nasjonal sikkerhetsmyndighet og ny saldering)

Finansdepartementet • Prop. 34 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

National control and cyber resilience to safeguard national security. As open as possible, as secure as necessary. Report to the Storting (white paper) (Engelsk fullversjon)

Justis- og beredskapsdepartementet • Meld. St. 9 (2022-2023) EN • 2022 - 2023

Endringer i utlendingsloven (utvisning på grunn av omgåelsesekteskap)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 32 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven (styrking av forsyningssikkerheten)

Olje- og energidepartementet • Prop. 33 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i lovgivningen som følge av nye navn på Olje- og energidepartementet, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet

Olje- og energidepartementet • Prop. 31 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering – ny innsats 2024–2027

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • A-0061 NB • 2023

Foreløpig utgave! Ny saldering av statsbudsjettet 2023

Finansdepartementet • Prop. 30 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

Investeringskontroll. En åpen økonomi i usikre tider

Nærings- og fiskeridepartementet • NOU 2023: 28 NB • 2023 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 25 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet Januar 2020

Justis- og beredskapsdepartementet • G-0081 NB • 2020

Publikasjonen er feilkodet D-0081

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet • Prop. 17 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet • Prop. 24 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Utanriksdepartementet

Utenriksdepartementet • Prop. 28 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 22 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 15 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Foreløpig utgave! Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven)

Finansdepartementet • Prop. 29 LS (2023-2024) NB • 2023 - 2024

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 19 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet • Prop. 16 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet • Prop. 20 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet • Prop. 23 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet • Prop. 21 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet • Prop. 27 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet • Prop. 26 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

En motstandsdyktig helseberedskap. Fra pandemi til krig i Europa

Helse- og omsorgsdepartementet • Meld. St. 5 (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 18 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024