Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 39729 publikasjoner

Endringer i yrkestransportloven (behandling av personopplysninger)

Samferdselsdepartementet • Prop. 116 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Finansiering av prosjektet fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylke og orientering om andre saker

Samferdselsdepartementet • Prop. 117 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19, endringer i utlendingsloven m.m. (testing for covid-19 før uttransportering)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 118 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Pensjonsreform - trygghet for pensjonene

Finansdepartementet • St.meld.nr.12 (2004-2005) • 2004 - 2005

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

FORELØPIG UTGAVE. Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022

Finansdepartementet • Prop. 115 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

FORELØPIG UTGAVE. Revidert nasjonalbudsjett 2022

Finansdepartementet • Meld. St. 2 (2021-2022) NB • 2021 - 2022

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

FORELØPIG UTGAVE. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og folketrygdloven (arbeidsavklaringspengar m.m.)

Finansdepartementet • Prop. 114 LS (2021-2022) NN • 2021 - 2022

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

Kommuneproposisjonen 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 110 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 113 LS (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Nokre saker om veg, særskilde transporttiltak og transport i byområda mv.

Samferdselsdepartementet • Prop. 111 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 112 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 109 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2019/1896 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Utenriksdepartementet • Prop. 108 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 107 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Foreløpig utgave. Ettersendes når endelig utgave foreligger

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/956 og forordning (EU) nr. 2019/1242, med tilknyttede rettsakter

Samferdselsdepartementet • Prop. 106 LS (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Statsrekneskapen 2021

Finansdepartementet • Meld. St. 3 (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1206 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Nasjonal alkoholstrategi 2021-2025. En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk. Strategiplan

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1202 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Vedlegg til handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025. Ingen å miste

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1201 NB • 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025. Ingen å miste

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1200 NB • 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1198 NB • 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2. Rapport fra Koronakommisjonen

Statsministerens kontor • NOU 2022: 5 NB • 2022 - 2022

Pensjonar frå statskassa

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 96 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Årsmelding 2021 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Meld. St. 13 (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Midlertidige endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 103 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022