Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 38891 publikasjoner

Cooperation for Security. National Defence Industrial Strategy. A Technologically Advanced Defence for the Future. Report to the Storting (White Paper) Summary

Forsvarsdepartementet • Meld. St. 17 (2020-2021) EN Kortversjon • 2020 - 2021

Norsk luftromstrategi

Samferdselsdepartementet • N-0578 NB • 2021

Hovedtariffavtalene i staten 16. september 2020 - 30. april 2022 med endringer pr. 1. mai 2021 og vedlegg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2502 NB • 2021

Maks 5 eks kan bestilles

National Transport Plan 2022–2033. Report to the Storting (white paper). English Summary

Samferdselsdepartementet • Meld. St. 20 (2020-2021) EN Kortversjon • 2020 - 2021

Trykk etter behov

Longship – Carbon capture and storage. Report to the Storting (white paper)

Olje- og energidepartementet • Meld. St. 33 (2019-2020) EN • 2019 - 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringar i statsansatteloven m.m. (lovheimel for registrering av verva og dei økonomiske interessene til enkelte statstilsette)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 224 L (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Arbeids- og sosialdepartementet • NOU 2021: 9 NB • 2021 - 2021

Bestill

Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 40 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Sámi giella, kultuvra ja servodateallin. Ealli sámi báikkálaš servodagaid ealáhusvuođđu

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 37 (2020-2021) SE • 2020 - 2021

Bestill

Lov om pengespill (pengespilloven)

Kulturdepartementet • Prop. 220 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)

Finansdepartementet • Prop. 223 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Nytte, ressurs og alvorlighet. Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet • Meld. St. 38 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Kriminalomsorgsmeldingen – fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring

Justis- og beredskapsdepartementet • Meld. St. 39 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging)

Barne- og familiedepartementet • Prop. 222 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 37 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 221 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Trygd over landegrensene

Arbeids- og sosialdepartementet • NOU 2021: 8 NB • 2021 - 2021

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 218 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet som følge av statlig finansiering av testing til koronasertifikat ved bruk av private aktører uten avtale med det offentlige

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 219 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Olje- og energidepartementet • Meld. St. 36 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 216 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

For og med norsk næringsliv - regjeringens handlingsplan for eksport

Nærings- og fiskeridepartementet • W-0035 NB • 2020

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og Oslo kommune i forbindelse med mellomoppgjøret 2021

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 217 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 215 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Utenriksdepartementet • Meld. St. 35 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill