Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 37482 publikasjoner

Et samfunn for alle - Likestilling, demokrati og menneskerettigheter. Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025

Kulturdepartementet • V-1015 NB • 2019

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020

Arbeids- og sosialdepartementet • NOU 2020: 8 NB • 2020 - 2020

Bestill

Politimeldingen - et politi for fremtiden

Justis- og beredskapsdepartementet • Meld. St. 29 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

En innovativ offentlig sektor. Kultur, ledelse og kompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 30 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 137 L (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 27 (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Vindkraft på land. Endringer i konsesjonsbehandlingen

Olje- og energidepartementet • Meld. St. 28 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)

Kulturdepartementet • Prop. 138 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 135 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 26 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 136 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader og tildelinger. 2019

Kulturdepartementet • V-1018 NB • 2020

The state’s direct ownership of companies. Sustainable value creation. Report to the Storting (white paper)

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 8 (2019-2020) EN • 2019 - 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Verdier og ansvar. Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet • NOU 2020: 7 NB • 2020 - 2020

Bestill

Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 132 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 133 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Utenriksdepartementet • Meld. St. 25 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 134 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Finansdepartementet • Prop. 131 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 130 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 128 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 129 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 124 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet • Prop. 123 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 125 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill