Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 36942 publikasjoner

Forslag til takst- og rabattsystem for prosjektet rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland og til forlengelse av bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

Samferdselsdepartementet • Prop. 44 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 43 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018–2019

Statsministerens kontor • Meld. St. 12 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)

Klima- og miljødepartementet • Prop. 42 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Ny lov om universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet • NOU 2020: 3 NB • 2020 - 2020

Bestill

Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

Justis- og beredskapsdepartementet • D-0081 NB

Fremtidige kompetansebehov III

Kunnskapsdepartementet • NOU 2020: 2 NB • 2020 - 2020

Bestill

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 40 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Tjenester til personer med autismespekterforskyvelser og personer med Tourettes syndrom

Helse- og omsorgsdepartementet • NOU 2020: 1 NB • 2020 - 2020

Bestill

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2458 NB • 2020

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.)

Utenriksdepartementet • Prop. 41 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn - i korte trekk

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1193 NN • 2018 - 2019

Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 39 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Utbygging og finansiering av E18 Lysaker – Ramstadsletta i Akershus

Samferdselsdepartementet • Prop. 38 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Rusreform – fra straff til hjelp

Helse- og omsorgsdepartementet • NOU 2019: 26 NB • 2019 - 2019

Bestill

Åpenhet om leverandørkjeder. Utredning fra Etikkinformasjonsutvalget. Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Høsten 2019

Barne- og familiedepartementet • Q-1251 NB • 2019

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak. Magnussenutvalget

Helse- og omsorgsdepartementet • NOU 2019: 24 NB • 2019 - 2019

Bestill

Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet • NOU 2019: 25 NB • 2019 - 2019

Bestill

Ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet • NOU 2019: 23 NB • 2019 - 2019

Bestill

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014

Finansdepartementet • Prop. 37 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 35 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i bioteknologiloven mv.

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 34 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Digital transformasjon og utviklingspolitikken

Utenriksdepartementet • Meld. St. 11 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i vegtrafikkloven (opplæring)

Samferdselsdepartementet • Prop. 30 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 36 L (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill