Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 36544 publikasjoner

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Barne- og familiedepartementet • Q-20/2015 NB • 2015

UTGÅTT

Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Justis- og beredskapsdepartementet • G-1/2016 NB • 2016

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no. Erstatter alle tidligere versjoner av Q-20/2012 og Q-20/2015

Personalreglement for departementene og Reglement for personalforvaltningen i departementene. Gjelder fra 1. juli 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2452 NB • 2019

Skytebaner. Veileder for planlegging av skytebaner

Kulturdepartementet • V-1011 NB • 2019

Noreg som attraktiv kulturdestinasjon. Strategi for kultur og reiseliv

Kulturdepartementet • V-1010 NN • 2019

Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 med endringer pr. 1. mai 2019 og lønnsplanhefte 54 B

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2449 NB • 2019

Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Med retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren. Veileder 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2382 NB • 2016

Trykk etter behov. Erstatter H-2277 fra 2014

Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt. Forslag til opplysningsplikt om skattearrangement

Finansdepartementet • NOU 2019: 15 NB • 2019 - 2019

Bestill

Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 133 L (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Et kvotesystem for økt verdiskaping. En fremtidsrettet fiskerinæring

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 32 (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 129 L (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

Finansdepartementet • Prop. 127 LS (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker) : Rivdadusat finnmárkkulágas (rievdadusat Romssa ja Finnmárkku fylkkaid ovttastahttima geažil)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 134 L (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 135 L (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Finansdepartementet • Prop. 128 L (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Samisk språk, kultur og samfunnsliv : Sámi giella, kultuvra ja servodateallin

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 31 (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Barne- og familiedepartementet • Prop. 130 L (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Opplysningsvesenets fond

Barne- og familiedepartementet • Meld. St. 29 (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Samhandling for betre sjøtryggleik

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 30 (2018-2019) NN • 2018 - 2019

Bestill

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 132 L (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 131 L (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill

Én digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025. Strategi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2448 NB • 2019

Finnes også elektronisk på : www.regjeringen.no

Tvangsbegrensningsloven. Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet • NOU 2019: 14 NB • 2019 - 2019

Bestill

Norway’s Role and Interests in Multilateral Cooperation. Report to the Storting (white paper)

Utenriksdepartementet • Meld. St. 27 (2018-2019) EN • 2018 - 2019

Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Utenriksdepartementet • Meld. St. 27 (2018-2019) NB • 2018 - 2019

Bestill