Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 37930 publikasjoner

FORELØPIG UTGAVE! Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 72 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger.

Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Med prinsipper og retningslinjer. Veileder 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2477 NB • 2020

Trykk etter behov. Erstatter H-2382. Kan lastes ned på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-statlig-styring-av-kommuner-og-fylkeskommuner/id2791598/

Klimaplan for 2021–2030

Klima- og miljødepartementet • Meld. St. 13 (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/515 i EØS-avtalen

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 71 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Orientering om statsbudsjettet 2021 for universitet og høgskular. Etter vedtak i Stortinget 14. desember 2020. Mål for universitet og høgskular, budsjett og endringar i løyving og finansieringssystemet. Vedlegg (blått hefte)

Kunnskapsdepartementet • F-4461 NN • 2020 - 2021

https://www.regjeringen.no/orientering_statsbudsjettet_uh

Finansiering og utbygging av E18 på strekninga Tvedestrand – Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør og Tvedestrand i Vestfold og Telemark og Agder

Samferdselsdepartementet • Prop. 70 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i arbeidsmiljølovenovens anvendelse for innaskjærs yrkesdykking og losing)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 68 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU

Finansdepartementet • Prop. 66 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)

Utenriksdepartementet • Prop. 69 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i vallova (assistanse ved stemming)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 67 L (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 65 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 64 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Nasjonale minoriteter i Norge. En helhetlig politikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 12 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning

Justis- og beredskapsdepartementet • NOU 2020: 17 NB • 2020 - 2020

Bestill

Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle

Kunnskapsdepartementet • NOU 2020: 16 NB • 2020 - 2020

Bestill

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 63 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 61 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 62 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører)

Forsvarsdepartementet • Prop. 59 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i utlendingslova (strafferamme for ulovleg opphald m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 60 L (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Kvalitet og pasientsikkerhet 2019

Helse- og omsorgsdepartementet • Meld. St. 11 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Ghana for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Accra den 20. november 2020

Finansdepartementet • Prop. 58 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Demensplan 2025

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1205 NB • 2020

Endringer i finansforetaksloven mv. (verdipapirisering og kreditorhierarki) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 305/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399

Finansdepartementet • Prop. 57 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Private aktører i velferdsstaten

Nærings- og fiskeridepartementet • NOU 2020: 13 NB • 2020 - 2020

Bestill