Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 42047 publikasjoner

Ny motorferdsellov. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Klima- og miljødepartementet • NOU 2024: 10 NB • 2024 - 2024

FORELØPIG UTGAVE! Revidert nasjonalbudsjett 2024

Finansdepartementet • Meld. St. 2 (2023-2024) NB • 2023 - 2024

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

FORELØPIG UTGAVE! Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga

Finansdepartementet • Prop. 103 LS (2023-2024) NN • 2023 - 2024

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

FORELØPIG UTGAVE! Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2024

Finansdepartementet • Prop. 104 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

Kommuneproposisjonen 2025

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 102 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Ny lov om offentlige anskaffelser. Andre delutredning

Nærings- og fiskeridepartementet • NOU 2024: 9 NB • 2024 - 2024

Endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 101 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i legemiddelloven og apotekloven (styrket legemiddelberedskap m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 100 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i ekteskapsloven (forbud mot ekteskap mellom nære slektninger)

Barne- og familiedepartementet • Prop. 99 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Pensjonar frå statskassa

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 97 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Årsmelding 2023 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Meld. St. 24 (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Finansmarkedsmeldingen 2024

Finansdepartementet • Meld. St. 23 (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i statsbudsjettet 2024 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2024/2025)

Landbruks- og matdepartementet • Prop. 98 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Statsrekneskapen 2023

Finansdepartementet • Meld. St. 3 (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Moldova av 27. juni 2023

Utenriksdepartementet • Prop. 96 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjergingen.no

The Norwegian Defence Pledge. Long-term Defence Plan 2025–2036 (Engelsk kortversjon)

Forsvarsdepartementet • Prop. 87 S (2023-2024) EN Kortversjon • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Forsvarsløftet – for Norges trygghet Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036 (Norsk kortversjon)

Forsvarsdepartementet • Prop. 87 S (2023-2024) NB Kortversjon • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Likestillingens neste steg. Mannsutvalgets rapport

Kultur- og likestillingsdepartementet • NOU 2024: 8 NB • 2024 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringar i karantenelova (informasjonsplikt, godtgjering og reaksjonar m.m.)

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet • Prop. 95 L (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringer i utlendingsloven (forlengelse av antall år det kan gis kollektiv beskyttelse)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 94 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 274/2021, 275/2021, 276/2021 og 277/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2018/1971, (EU) 2019/2243 og (EU) 2020/1070 og direktiv (EU) 2018/1972

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet • Prop. 93 LS (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner og lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner – (refusjon av egenandeler ved varig innleggelse i institusjon i utlandet)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 92 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Lov om Statens fond i Tromsø

Finansdepartementet • Prop. 91 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

Utenriksdepartementet • NOU 2024: 7 NB • 2024 - 2024

Endringer i luftfartsloven (ubemannet luftfart mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Samferdselsdepartementet • Prop. 89 LS (2023-2024) NB • 2023 - 2024