Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 42204 publikasjoner

Endringer i trossamfunnsloven (aktivitets- og antallskrav)

Barne- og familiedepartementet • Prop. 116 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Lov og frihet. Negativ sosial kontroll, æresmotivert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, psykisk vold og ufrivillig utenlandsopphold - juridiske problemstillinger og forslag til regelverksendringer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • NOU 2024: 13 NB • 2024 - 2024

Endringar i våpenlova (heilautomatiserte avgjerder og endra gebyrheimel)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 115 L (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Fosterheim – ein trygg heim å bu i

Barne- og familiedepartementet • Meld. St. 29 (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringer i konfliktrådsloven og straffeloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 114 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Internasjonalt samarbeid om atomsikkerhet og miljø i et endret Europa

Utenriksdepartementet • Meld. St. 30 (2023-2024) NB • 2023 - 2024

FORELØPIG UTGAVE! Håndheving av mindre narkotikaovertredelser

Justis- og beredskapsdepartementet • NOU 2024: 12 NB • 2024 - 2024

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

Lavlønn i Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • NOU 2024: 11 NB • 2024 - 2024

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og staten v/ Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og arbeidstvisten mellom Unio og staten v/ Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i forbindelse med Statsoppgjøret 2024

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 113 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i tvisteloven og straffeprosessloven mv. (gjenåpning for sivile krav fremmet i en straffesak mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 110 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr (forskriftshjemler for mindre vesentlige endringer av forordninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 153/2023 og 179/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2023/502, (EU) 2023/503 og (EU) 2023/183

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 111 LS (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i utlendingsloven mv. (utvidet hjemmel for forskrifter om fritt rettsråd)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 112 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2023, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid

Utenriksdepartementet • Meld. St. 25 (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Tillegg til Prop. 104 S (2023–2024) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2024

Finansdepartementet • Prop. 106 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Regulering av pensjonar i 2024 og inntektstilhøve for pensjonistar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Meld. St. 28 (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringar i statsbudsjettet 2024 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 109 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Utbetaling av nye løningar for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2024 m.m.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet • Prop. 108 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringer i sektorlovgivningen for å sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter (tilpasning til kommuneloven)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 107 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i statsbudsjettet 2024 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2024)

Landbruks- og matdepartementet • Prop. 105 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Tryggare framtid - førebudd på flaum og skred

Energidepartementet • Meld. St. 27 (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Svalbard

Justis- og beredskapsdepartementet • Meld. St. 26 (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Ny motorferdsellov. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Klima- og miljødepartementet • NOU 2024: 10 NB • 2024 - 2024

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Finansdepartementet • Meld. St. 2 (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga

Finansdepartementet • Prop. 103 LS (2023-2024) NN • 2023 - 2024

FORELØPIG UTGAVE! Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2024

Finansdepartementet • Prop. 104 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger