Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 38918 publikasjoner

FØRELØPIG UTGAVE! Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger, sykepenger og omsorgspenger)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 243 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og orienteringer under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 244 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024

Kunnskapsdepartementet • F-4464 NB

Trykk etter behov

Endringer i straffeloven mv. (klargjøring av inndragningsregler m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 241 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Endringer i rekonstruksjonloven (forlengelse av lovens virketid)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 242 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 24. april 2014 mellom Norge og Belgia for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og for å forebygge skatteunndragelse, undertegnet i Oslo den 8. september 2021

Finansdepartementet • Prop. 240 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 239 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 238 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven)

Finansdepartementet • Prop. 237 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Strategi for scenekunst 2021-2025

Kulturdepartementet • V-1026 NN

Finnes også elektronisk på: www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-scenekunst-2021-2025/id2870385/

Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 236 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 232 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Utgreiing og planlegging av E39 Stord–Os, Ådland–Svegatjørn (Hordfast) i Vestland

Samferdselsdepartementet • Prop. 228 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 227 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Utenriksdepartementet • Prop. 231 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 229 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, forordning (EU) 2018/1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll og forordning (EU) 2018/1860 om bruk av Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Utenriksdepartementet • Prop. 230 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 226 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen

Finansdepartementet • Prop. 235 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411

Finansdepartementet • Prop. 233 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 234 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 41 (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Møteplasser for dataspill og datakultur. Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for dataspillinteresserte barn og unge? Veileder

Kulturdepartementet • V-1025 NB • 2021

Reliable and simple estate agency services. Evaluation of the Estate Agency Act and proposals for forward-looking regulations. Official Norwegian Reports NOU 2021: 7 Summary

Finansdepartementet • NOU 2021: 7 EN Kortversjon • 2021 - 2021

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2) og forordning (EU) 2017/2055 om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter

Utenriksdepartementet • Prop. 225 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill