Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 40063 publikasjoner

En åpen og opplyst offentlig samtale. Ytringsfrihetskommisjonens utredning

Kultur- og likestillingsdepartementet • NOU 2022: 9 NB • 2022 - 2022

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 145/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/879 om endring av direktiv 2014/59/EU med hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks tapsdeknings- og rekapitaliseringskapasitet og av direktiv 98/26/EF

Utenriksdepartementet • Prop. 138 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020. Avgitt 29. september 2021. Rapport fra ekspertutvalg

Olje- og energidepartementet • Y-0128 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet

Kunnskapsdepartementet • F-4467 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025

Kunnskapsdepartementet • F-4472 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Kunnskapsdepartementet • F-4471 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Barnehager mot 2030. Strategi for barnehagekvalitet 2021-2030

Kunnskapsdepartementet • F-4469 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Videre vekst og kvalitet. Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Kunnskapsdepartementet • F-4468 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet

Kunnskapsdepartementet • F-4466 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Strategi

Kunnskapsdepartementet • F-4465 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024

Kunnskapsdepartementet • F-4463 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen (2020-2021)

Kunnskapsdepartementet • F-4460 NB • 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Strategi for helhetlig instituttpolitikk

Kunnskapsdepartementet • F-4456 NB • 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Nasjonal kontraterrorstrategi

Justis- og beredskapsdepartementet • G-0450 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Frihet fra vold. Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021–2024

Justis- og beredskapsdepartementet • G-0449 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn. Nasjonal strategi for samordnet innsats (2021–2025)

Justis- og beredskapsdepartementet • G-0448 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Departementenes EØS arbeidet. Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe – juni 2021

Justis- og beredskapsdepartementet • G-0451 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Spelemidlar til idrettsanlegg. Ein gjennomgang av søknader, tildelingar og anlegg. 2021

Kultur- og likestillingsdepartementet • V-1033 NN • 2022

Ny minerallov

Nærings- og fiskeridepartementet • NOU 2022: 8 NB • 2022 - 2022

Academic freedom of expression. A good culture of free speech must be built from the bottom up, every single day. Official Norwegian Reports NOU 2022: 2

Kunnskapsdepartementet • NOU 2022: 2 EN • 2022 - 2022

Endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 137 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Cruise traffic in Norwegian waters and adjacent sea areas. Maritime safety, emergency preparedness and rescue – challenges and recommendations. Official Norwegian Reports NOU 2022: 1 Excerpt

Justis- og beredskapsdepartementet • NOU 2022: 1 EN Kortversjon • 2022 - 2022

Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2022 - 30. april 2024 med vedlegg

Kommunal- og distriktsdepartementet • H-2526 NB • 2022

OBS: Maks 5 eks kan bestilles av hver rekvirent. Vedlegg PM-2022-10 følger med

Endringer i konkurranseloven m.m. (unntak fra offentleglova og beregning av renter)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 136 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)

Forsvarsdepartementet • Prop. 134 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022