Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 38837 publikasjoner

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 218 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet som følge av statlig finansiering av testing til koronasertifikat ved bruk av private aktører uten avtale med det offentlige

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 219 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Olje- og energidepartementet • Meld. St. 36 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 216 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

For og med norsk næringsliv - regjeringens handlingsplan for eksport

Nærings- og fiskeridepartementet • W-0035 NB • 2020

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og Oslo kommune i forbindelse med mellomoppgjøret 2021

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 217 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 215 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Utenriksdepartementet • Meld. St. 35 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 212 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i produktansvarsloven, COTIF-loven, markedsføringsloven og mortifikasjonslova som følge av ny domstolstruktur

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 213 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 214 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet • Meld. St. 34 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 211 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

Utenriksdepartementet • Prop. 210 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Regionale utviklingstrekk 2021. Rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2483 NB • 2021

Lov om røystingsrådgjevarar og lov om endringar i føretakslovgivinga (retting av feil i lovverket m.m.)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 207 L (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold

Arbeids- og sosialdepartementet • Meld. St. 33 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 m.m.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 209 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Ingen utenfor - En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv

Arbeids- og sosialdepartementet • Meld. St. 32 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Trygg og enkel eiendomsmegling. Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering

Finansdepartementet • NOU 2021: 7 NB • 2021 - 2021

Bestill

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852

Finansdepartementet • Prop. 208 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (prosjektering av rehabilitering av Nationaltheatret)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 206 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark – revidert finansieringsopplegg

Samferdselsdepartementet • Prop. 204 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 205 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) om koronasertifikat i EØS-avtalen

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 203 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill