Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 36633 publikasjoner

Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 4 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold

Arbeids- og sosialdepartementet • Meld. St. 4 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

Kunnskapsdepartementet • Prop. 2 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskolar. Førebels tildelingsbrev (blått hefte). Mål for universitet og høgskolar, budsjett og endringar i løyving og finansieringssystemet

Kunnskapsdepartementet • F-4453 NN • 2019 - 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringer i passloven (passgebyr)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 3 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2020 : Juolludeamit sámi ulbmiliidda jagi 2020 stáhtabušeahtas

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2453 NB/SE • 2019 - 2020

Finnes kun elektronisk på KMDs statsbudsjettsider - lenke under Prop. 1 S www.regjeringen.no/kmd

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet • UD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet • SD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet • OED Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet • NFD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet • LMD Prop. 1 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Statsbudsjettet 2020

Finansdepartementet • GUL BOK Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Nasjonalbudsjettet 2020

Finansdepartementet • Meld. St. 1 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2020. Grønt hefte. Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019-2020)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2454 NN • 2019 - 2020

Maks 8 eks kan bestilles. Finnes også elektronisk på Finansdepartementets budsjettportal

Hans Majestet Kongens tale til det 164. Storting ved dets åpning

Statsministerens kontor • Trontalen (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet • FD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet • KUD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Skatter, avgifter og toll 2020

Finansdepartementet • FINSA Prop. 1 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Snowboard- og freeskipark i alpinanlegg. Planlegging og bygging. Veileder

Kulturdepartementet • V-1005 NB • 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • KMD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet • KLD Prop. 1 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet • KD Prop. 1 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet • JD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet • HOD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Finansdepartementet

Finansdepartementet • FIN Prop. 1 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill