Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 39088 publikasjoner

Håndbok for politisk ledelse. Reglement og veileder om arbeidsvilkår mv. August 2021

Statsministerens kontor • B-0507 NB_ • 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ny saldering av statsbudsjettet 2021

Finansdepartementet • Prop. 36 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 34 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 33 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 35 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 32 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet • Prop. 29 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet • Prop. 22 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Finnes kun elektronisk på regjeringen.no

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet • Prop. 19 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 21 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Finnes kun elektronisk på regjeringen.no

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet • Prop. 28 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 27 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Finnes kun elektronisk på regjeringen.no

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 17 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet • Prop. 18 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet • Prop. 23 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Finnes kun elektronisk på regjeringen.no

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Utanriksdepartementet

Utenriksdepartementet • Prop. 30 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 24 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Finnes kun elektronisk på regjeringen.no

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

Kulturdepartementet • Prop. 25 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet • Prop. 26 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Finnes kun elektronisk på regjeringen.no

Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)

Kulturdepartementet • Prop. 31 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 20 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett. Regjeringens idrettsstrategi

Kulturdepartementet • V-1028 NB • 2021

Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 16 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 14 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Tilbaketrekking av Prop. 227 L (2020–2021) Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år)

Arbeids- og sosialdepartementet • Meld. St. 7 (2021-2022) NB • 2021 - 2022