Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 40508 publikasjoner

Long-term plan for research and higher education 2023–2032 Report to the Storting (white paper)

Kunnskapsdepartementet • Meld. St. 5 (2022-2023) EN • 2022 - 2023

Utbygging og finansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Viken

Samferdselsdepartementet • Prop. 41 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Greener and more active state ownership. The State's direct ownership of companies. Report to the Storting (white paper)

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 6 (2022-2023) EN • 2022 - 2023

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (pasientforløp i spesialisthelsetjenesten)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 40 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Bærekraftig og sikker luftfart. Nasjonal luftfartsstrategi

Samferdselsdepartementet • Meld. St. 10 (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i helsepersonelloven (statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 39 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Revidering av "forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.". Vurdering av eksisterende faste grenser og forslag til faste grenser for flere stoffer. Rapport fra referansegruppe januar 2015

Samferdselsdepartementet • N-0558 NB • 2015

Trykk etter behov

Politi og rolleforståelse. Forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening. Rapport fra utvalget som ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 16. september 2021 (Rolleforståelseutvalget), desember 2022

Justis- og beredskapsdepartementet • G-0453 NB • 2022

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringer i utlendingsloven, passloven og ID-kortloven (biometrisk sammenligning)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 38 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten. Forslag til reform av straffeloven kapittel 26

Justis- og beredskapsdepartementet • NOU 2022: 21 NB • 2022 - 2022

Et helhetlig skattesystem. Skatteutvalgets utredning

Finansdepartementet • NOU 2022: 20 NB • 2022 - 2022

Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 19. mai 2015 til Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme

Utenriksdepartementet • Prop. 35 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringar i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven (kostnadsdekning for tilsyn og kontroll)

Olje- og energidepartementet • Prop. 37 L (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 34 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 av 9. juli 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2115

Finansdepartementet • Prop. 36 LS (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Oljepionerene – en kompensasjonsordning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • NOU 2022: 19 NB • 2022 - 2022

Mellom mobilitet og migrasjon. Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • NOU 2022: 18 NB • 2022 - 2022

Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet. Så åpent som mulig, så sikkert som nødvendig

Justis- og beredskapsdepartementet • Meld. St. 9 (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Ny saldering av statsbudsjettet 2022

Finansdepartementet • Prop. 33 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringar i havressurslova m.m. (administrativ inndraging og tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 32 L (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 31 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet • NOU 2022: 17 NB • 2022 - 2022

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 20 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 26 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet • Prop. 18 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023