Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 38545 publikasjoner

Lov om Norges kontinentalsokkel

Utenriksdepartementet • Prop. 185 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 187 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Norway's integrated ocean management plans. Barents Sea–Lofoten area; the Norwegian Sea; and the North Sea and Skagerrak. Report to the Storting (white paper)

Klima- og miljødepartementet • Meld. St. 20 (2019-2020) EN • 2019 - 2020

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 186 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Statsrekneskapen 2020

Finansdepartementet • Meld. St. 3 (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/523 om opprettelse av programmet InvestEU (2021–2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 181 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 180 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 179 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader, tildelinger og anlegg. 2020

Kulturdepartementet • V-1021 NB • 2021

Finansmarkedsmeldingen 2021

Finansdepartementet • Meld. St. 31 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Årsmelding 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Arbeids- og sosialdepartementet • Meld. St. 30 (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet

Utenriksdepartementet • Prop. 178 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning som regulerer programmet for sysselsetting og sosial innovasjon, ESF+/EaSI (2021–2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 177 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om etablering av Kreativt Europa, EUs program for kultur og audiovisuell sektor (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

Utenriksdepartementet • Prop. 176 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 184 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Samferdselsdepartementet • Prop. 183 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

God og riktig mat hele livet. Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar hjemmetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1204 NB • 2021

Endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050)

Klima- og miljødepartementet • Prop. 182 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Rapport fra Koronakommisjonen

Statsministerens kontor • NOU 2021: 6 NB • 2021 - 2021

Bestill

Endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 170 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet

Utenriksdepartementet • Prop. 174 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 175 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/ 522 om opprettelse av EUs helseprogram, EU4Health (2021-2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 173 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur

Klima- og miljødepartementet • Meld. St. 29 (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av "Erasmus+": EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 172 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill