Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 38083 publikasjoner

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 92 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Forsvarsdepartementet • Prop. 91 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport

Utenriksdepartementet • Prop. 90 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)

Klima- og miljødepartementet • Prop. 87 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 89 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 86 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 88 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

The Norwegian Government's Arctic Policy. People, opportunities and Norwegian interests in the Arctic. Report to the Storting (white paper)

Utenriksdepartementet • Meld. St. 9 (2020-2021) EN Abstract • 2020 - 2021

Trykk etter behov

Etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 85 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i legemiddelloven og apotekloven (bytte av biologiske legemidler i apotek)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 84 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 83 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Perspektivmeldingen 2021

Finansdepartementet • Meld. St. 14 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Dyrk byer og tettsteder - Nasjonal strategi for urbant landbruk

Landbruks- og matdepartementet • M-0755 NB • 2021

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2019–2020

Statsministerens kontor • Meld. St. 15 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Kompetanse, aktivitet og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting

Arbeids- og sosialdepartementet • NOU 2021: 2 NB • 2021 - 2021

Bestill

Endringer i utlendingsloven (lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 82 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 81 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Parat/YS og NHO og Fagforbundet/LO og NHO i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 80 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien)

Finansdepartementet • Prop. 79 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Kompetanseløft 2025. Regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten for perioden 2021-2025. Handlingsplan

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1203 NB

Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 77 L (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 78 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen)

Utenriksdepartementet • Prop. 76 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Tillegg til Prop. 72 LS (2020–2021) om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 75 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i skadeserstatningsloven (kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 73 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill