Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 40103 publikasjoner

FORELØPIG UTGAVE. Endringer i statsbudsjettet 2022 under Utenriksdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.)

Finansdepartementet • Prop. 142 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Foreløpig utgave. Ettersendes når endelig utgave foreligger

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad)

Olje- og energidepartementet • Prop. 144 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringar i havenergilova (utlysing og tildeling av areal)

Olje- og energidepartementet • Prop. 143 L (2021-2022) NN • 2021 - 2022

FORELØPIG UTGAVE. Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 141 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Foreløpig utgave. Ettersendes når endelig utgave foreligger

Med videre betydning. Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Kunnskapsdepartementet • NOU 2022: 13 NB • 2022 - 2022

Fondet i en brytningstid. Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk

Finansdepartementet • NOU 2022: 12 NB • 2022 - 2022

Ditt personvern - vårt felles ansvar. Tid for en personvernpolitikk

Kommunal- og distriktsdepartementet • NOU 2022: 11 NB • 2022 - 2022

Endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 197/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 140 LS (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Norway's integrated plan for the conservation of areas of special importance for marine biodiversity. Report to the Storting (white paper)

Klima- og miljødepartementet • Meld. St. 29 (2020-2021) EN • 2020 - 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringer i allmenngjøringsloven (adgang til å gi forskrift om oppdragstakers dokumentasjonsplikt)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 139 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2021

Kommunal- og distriktsdepartementet • Meld. St. 17 (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Inntektssystemet for kommunene

Kommunal- og distriktsdepartementet • NOU 2022: 10 NB • 2022 - 2022

En åpen og opplyst offentlig samtale. Ytringsfrihetskommisjonens utredning

Kultur- og likestillingsdepartementet • NOU 2022: 9 NB • 2022 - 2022

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 145/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/879 om endring av direktiv 2014/59/EU med hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks tapsdeknings- og rekapitaliseringskapasitet og av direktiv 98/26/EF

Utenriksdepartementet • Prop. 138 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020. Avgitt 29. september 2021. Rapport fra ekspertutvalg

Olje- og energidepartementet • Y-0128 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet

Kunnskapsdepartementet • F-4467 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025

Kunnskapsdepartementet • F-4472 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Kunnskapsdepartementet • F-4471 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Barnehager mot 2030. Strategi for barnehagekvalitet 2021-2030

Kunnskapsdepartementet • F-4469 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Videre vekst og kvalitet. Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Kunnskapsdepartementet • F-4468 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet

Kunnskapsdepartementet • F-4466 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Strategi

Kunnskapsdepartementet • F-4465 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024

Kunnskapsdepartementet • F-4463 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen (2020-2021)

Kunnskapsdepartementet • F-4460 NB • 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Strategi for helhetlig instituttpolitikk

Kunnskapsdepartementet • F-4456 NB • 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no