Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 37501 publikasjoner

FORELØPIG UTGAVE! Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgs-departementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Finansdepartementet • Prop. 142 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Langskip - fangst og lagring av CO2

Olje- og energidepartementet • Meld. St. 33 (2019-2020) NN • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger.

Bestill

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 143 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Straffelovrådets utredning nr. 2. Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet • NOU 2020: 10 NB • 2020 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Statens pensjonsfond 2020

Finansdepartementet • Meld. St. 32 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 141 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Finansdepartementet • Prop. 140 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Digitalisering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 31 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav

Arbeids- og sosialdepartementet • NOU 2020: 9 NB • 2020 - 2020

Bestill

Et samfunn for alle - Likestilling, demokrati og menneskerettigheter. Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025

Kulturdepartementet • V-1015 NB • 2019

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020

Arbeids- og sosialdepartementet • NOU 2020: 8 NB • 2020 - 2020

Trykk etter behov

Bestill

Politimeldingen - et politi for fremtiden

Justis- og beredskapsdepartementet • Meld. St. 29 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

En innovativ offentlig sektor. Kultur, ledelse og kompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 30 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 139 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 137 L (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 27 (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Vindkraft på land. Endringer i konsesjonsbehandlingen

Olje- og energidepartementet • Meld. St. 28 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)

Kulturdepartementet • Prop. 138 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 135 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 26 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 136 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader og tildelinger. 2019

Kulturdepartementet • V-1018 NB • 2020

The state’s direct ownership of companies. Sustainable value creation. Report to the Storting (white paper)

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 8 (2019-2020) EN • 2019 - 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Verdier og ansvar. Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet • NOU 2020: 7 NB • 2020 - 2020

Bestill

Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 132 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill