Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 40721 publikasjoner

Endringer i vegtrafikkloven (Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket)

Samferdselsdepartementet • Prop. 59 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO Luftfart/NHO i forbindelse med tariffrevisjonen 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 69 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning : Sámi giella, kultuvra ja servodateallin. Gelbbolašvuohta ja rekrutteren mánáidgárddis, vuođđooahpahusas ja alit oahpus

Kunnskapsdepartementet • Meld. St. 13 (2022-2023) NB/SE • 2022 - 2023

Endringer i utlendingsloven (fjernmøter i Utlendingsnemnda mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 67 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Kunnskapsdepartementet • Meld. St. 14 (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 57 L (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Samtykke til inngåelse av bidragsavtale og garantiavtale med Den europeiske union (EU) om norsk tilknytning til InvestEU

Utenriksdepartementet • Prop. 52 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 68 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Oadjebas mánnávuohta, sihkkaris boahtteáigi. NAČ mánáide ja nuoraide riektesihkarvuođa birra mánáidsuodjalusas. Kortversjon for barn - samisk av NOU 2023: 7 NB

Barne- og familiedepartementet • Q-1257 SE • 2023

Trygg barndom, sikker fremtid. En NOU for barn og unge om rettssikkerhet i barnevernet. Kortversjon for barn - bokmål av NOU 2023: 7 NB

Barne- og familiedepartementet • Q-1257 NB • 2023

Endringer i sameloven (endringer i språkregler)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 58 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringar i energiloven (endringar om funksjonelt skilje for nettføretak)

Olje- og energidepartementet • Prop. 65 L (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i vaktvirksomhetsloven (særregler for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 66 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i konkurranseloven (søksmålskompetanse for Konkurransetilsynet)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 63 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringar i Finnmarksloven (endringar som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke) : Rievdadusat Finnmárkkulágas (rievdadusat Romssa ja Finnmárkku fylkkagieldda juohkima geažil)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 62 L (2022-2023) NN/SE • 2022 - 2023

Endringar i lov om interkommunale selskaper (møteoffentlegheit, økonomiforvaltning m.m.)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 61 L (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i barnevernsloven m.m. (formidling av opplysninger, meldinger om ufødte barn, politiattest)

Barne- og familiedepartementet • Prop. 64 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i kommuneloven m.m. (arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 60 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Trygg barndom, sikker fremtid. Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet

Barne- og familiedepartementet • NOU 2023: 7 NB • 2023 - 2023

Endringar i rekonstruksjonslova (forlenging av tida lova skal gjelde)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 51 L (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Tilbaketrekking av Prop. 4 LS (2022-2023) Endringer i postloven (tilbyderbegrepet, pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen)

Samferdselsdepartementet • Meld. St. 12 (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming - Det handler om å bli hørt og sett (Lettlest versjon)

Kultur- og likestillingsdepartementet • Meld. St. 8 (2022-2023) NB Lettlest • 2022 - 2023

Endringer i angrerettloven (pengespill)

Barne- og familiedepartementet • Prop. 53 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i forurensningsloven (endring av tillatelser og tilsyn med kommunenes internkontroll)

Klima- og miljødepartementet • Prop. 54 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Lov om opphevelse av eldreombudsloven

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 56 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023