Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 37072 publikasjoner

(Foreløpig utgave) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskaps-departementet, Kommunal- og moderniserings-departementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeri-departementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Finansdepartementet • Prop. 67 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

(Foreløpig utgave) Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling)

Finansdepartementet • Prop. 68 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019–2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

Barne- og familiedepartementet • Meld. St. 18 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Noen saker om jernbane

Samferdselsdepartementet • Meld. St. 17 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Lov om Eldreombudet

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 64 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

(Foreløpig utgave) Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjons-fond, lov om endringer i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Finansdepartementet • Prop. 58 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

(Foreløpig utgave) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Finansdepartementet • Prop. 57 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 56 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

Barne- og familiedepartementet • Prop. 55 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

(Foreløpig utgave) Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Finansdepartementet • Prop. 53 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Finansdepartementet • Prop. 52 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Straffelovrådets utredning nr. 1. Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

Justis- og beredskapsdepartementet • NOU 2020: 4 NB • 2020 - 2020

Bestill

Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 50 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 13 (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Servodat buohkaid várás. Ráđđehusa strategiija olbmuid várás, geain leat fuotnánan doaibmanávccat, 2020-2030

Kulturdepartementet • Q-1248 SE • 2019

A Society For All. The government’s strategy for the equality of persons with disabilities for the period 2020–2030

Kulturdepartementet • Q-1248 EN • 2019

Endringer i luftfartsloven (akkreditering)

Samferdselsdepartementet • Prop. 51 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 49 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Norge i Europa 2020 Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU

Utenriksdepartementet • E-0992 NB • 2020

Lov om medisinsk utstyr og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 288/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 745/2017 om medisinsk utstyr og EØS-komiteens beslutning nr. 301/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 746/2017 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 46 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven (personopplysninger og automatiserte avgjørelser)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 47 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge)

Kulturdepartementet • Prop. 45 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

Barne- og familiedepartementet • Prop. 48 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

The situation of women and girls in Norway

Kulturdepartementet • V-1014 EN

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Forslag til takst- og rabattsystem for prosjektet rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland og til forlengelse av bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

Samferdselsdepartementet • Prop. 44 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill