Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 38951 publikasjoner

Veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2509 NB • 2021

Taxes 2022. Proposition to the Storting (bill and draft resolution). For the Fiscal Year 2022. Chapter 1

Finansdepartementet • Prop. 1 LS (2021-2022) EN Summary • 2021 - 2022

Finnes kun elektronisk på www.statsbudsjettet.no

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020–2021

Statsministerens kontor • Meld. St. 4 (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2022 for universitet og høgskular. Mål for universitet og høgskular, budsjett og endringar i løyving og finansieringssystemet. Førebels tildelingsbrev (blått hefte)

Kunnskapsdepartementet • F-4473 NN • 2021 - 2022

Finnes kun elektronisk på https://www.regjeringen.no/orientering_statsbudsjettet_uh

Statsbudsjettet 2022

Finansdepartementet • GUL BOK Prop. 1 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Nasjonalbudsjettet 2022

Finansdepartementet • Meld. St. 1 (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 3 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 4 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Endringer i utlendingsloven (partsbegrepet mv. i utlendingssaker)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 6 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2022. Grønt hefte. Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2021-2022)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2515 NN • 2021 - 2022

Maks 8 eks kan bestilles. Finnes også elektronisk på https://www.statsbudsjettet.no

Endringer i inkassoloven og finanstilsynsloven (klagebehandlingen av Finanstilsynets vedtak etter inkassoloven)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 5 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Skatter, avgifter og toll 2022

Finansdepartementet • FINSA Prop. 1 LS (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2022 : Juolludeamit sámi ulbmiliidda jagi 2022 stáhtabušeahtas

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2519 NB/SE • 2021 - 2022

Finnes kun elektronisk på https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet • UD Prop. 1 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

National Strategy for Artificial Intelligence

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2458 EN • 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • KMD Prop. 1 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet • ASD Prop. 1 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet • NFD Prop. 1 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet • JD Prop. 1 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Bestill

Finansdepartementet

Finansdepartementet • FIN Prop. 1 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Bestill

Hans Majestet Kongens tale til det 166. Storting ved dets åpning

Statsministerens kontor • Trontalen (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet (driftskreditt til Nye Veier AS og kostnadsrammer) og revisjon av bompengepakke (fylkesveg)

Samferdselsdepartementet • Prop. 2 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Bestill

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet • KUD Prop. 1 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet • SD Prop. 1 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Bestill

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet • LMD Prop. 1 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Bestill