Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 41900 publikasjoner

FORELØPIG UTGAVE. Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 274/2021, 275/2021, 276/2021 og 277/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2018/1971, (EU) 2019/2243 og (EU) 2020/1070 og direktiv (EU) 2018/1972

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet • Prop. 93 LS (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Foreløpig utgave. Ettersendes når endelig utgave foreligger

Endringer i lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner og lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner – (refusjon av egenandeler ved varig innleggelse i institusjon i utlandet)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 92 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Lov om Statens fond i Tromsø

Finansdepartementet • Prop. 91 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

Utenriksdepartementet • NOU 2024: 7 NB • 2024 - 2024

Endringer i luftfartsloven (ubemannet luftfart mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

Samferdselsdepartementet • Prop. 89 LS (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i plan- og bygningsloven og åndsverkloven (plikt til innrapportering av grunnundersøkelser og naturfareutredninger til offentlige registre mv.)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 90 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Statens pensjonsfond 2024

Finansdepartementet • Meld. St. 22 (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene. Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Klima- og miljødepartementet • Meld. St. 21 (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Forsvarsløftet – for Norges trygghet. Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036

Forsvarsdepartementet • Prop. 87 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Lov om Finanstilsynet (finanstilsynsloven)

Finansdepartementet • Prop. 75 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i finansmarkedslovgivningen (samleproposisjon) og samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter på finansmarkedsområdet

Finansdepartementet • Prop. 74 LS (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap

Barne- og familiedepartementet • Prop. 82 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i barnehageloven (unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet m.m.)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 78 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Samtykke til inngåelse av avtale av 2. februar 2024 om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (inkludering av nye omforente områder)

Utenriksdepartementet • Prop. 73 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2024 av 15. mars 2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2023/2418 om opprettelse av et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser (EDIRPA)

Utenriksdepartementet • Prop. 71 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i folketrygdloven (styrking av fedres rett til foreldrepenger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1158 om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner og om oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU

Barne- og familiedepartementet • Prop. 85 LS (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i brukthandellova (innskrenking av virkeområde)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 86 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Opptak til høgare utdanning

Kunnskapsdepartementet • Meld. St. 20 (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring m.m.)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 72 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus, kostnadsramme for rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane i Rogaland og forskotering i vegsaker

Samferdselsdepartementet • Prop. 88 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringer i energiloven mv. (tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked)

Energidepartementet • Prop. 83 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Profesjonsnære utdanningar over heile landet

Kunnskapsdepartementet • Meld. St. 19 (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Ein forbetra tilstand for villrein

Klima- og miljødepartementet • Meld. St. 18 (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Midlertidige endringer i utlendingsloven (beredskapshjemmel for innkvartering av asylsøkere)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 84 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

FORELØPIG UTGAVE. Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • NOU 2024: 6 NB • 2024 - 2024

Foreløpig utgave. Ettersendes når endelig utgave foreligger. Finnes også elektronisk på www.regjeringen.no