Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 39290 publikasjoner

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (ekstraordinære strømutgifter)

Olje- og energidepartementet • Prop. 55 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i arbeidsmiljøloven (søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 54 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 53 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/878 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak

Utenriksdepartementet • Prop. 52 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

FORELØPIG UTGAVE! Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter)

Finansdepartementet • Prop. 51 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Endringer i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 49 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

FORELØPIG UTGAVE! Lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien)

Finansdepartementet • Prop. 47 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter

Olje- og energidepartementet • Prop. 50 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Hovedrapport 2020. Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn

Klima- og miljødepartementet • T-1580 NB • 2021

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 og endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 48 LS (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (midlertidige endringer i bostøtten, ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter i perioden januar til mars, og økt rammetilskudd til kommunene)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 46 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

An innovative public sector. Culture, leadership and competence. Report to the Storting (white paper)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Meld. St. 30 (2019-2020) EN • 2019 - 2020

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter)

Olje- og energidepartementet • Prop. 45 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven)

Olje- og energidepartementet • Prop. 44 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (endret regulering av alderspensjon under utbetaling)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 41 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Barne- og familiedepartementet • Prop. 40 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Selvstyrt er velstyrt. Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

Helse- og omsorgsdepartementet • NOU 2021: 11 NB • 2021 - 2021

Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2341 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (IORP II)

Finansdepartementet • Prop. 43 LS (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven (obligasjoner med fortrinnsrett) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/2160 og direktiv (EU) 2019/2162 i EØS-avtalen

Finansdepartementet • Prop. 42 LS (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Tillegg til Prop. 36 S (2021–2022) om ny saldering av statsbudsjettet 2021

Finansdepartementet • Prop. 39 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet. Gjennomføring av forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen)

Finansdepartementet • NOU 2021: 10 NB • 2021 - 2021

Endringar i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Samferdselsdepartementet • Prop. 37 L (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 38 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Håndbok for politisk ledelse. Reglement og veileder om arbeidsvilkår mv. August 2021

Statsministerens kontor • B-0507 NB_ • 2021

Ny saldering av statsbudsjettet 2021

Finansdepartementet • Prop. 36 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022