Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 38470 publikasjoner

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet

Utenriksdepartementet • Prop. 178 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning som regulerer programmet for sysselsetting og sosial innovasjon, ESF+/EaSI (2021–2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 177 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om etablering av Kreativt Europa, EUs program for kultur og audiovisuell sektor (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

Utenriksdepartementet • Prop. 176 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 184 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Samferdselsdepartementet • Prop. 183 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

God og riktig mat hele livet. Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar hjemmetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1204 NB • 2021

Endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050)

Klima- og miljødepartementet • Prop. 182 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Rapport fra Koronakommisjonen

Statsministerens kontor • NOU 2021: 6 NB • 2021 - 2021

Bestill

Endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 170 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet

Utenriksdepartementet • Prop. 174 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 175 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/ 522 om opprettelse av EUs helseprogram, EU4Health (2021-2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 173 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur

Klima- og miljødepartementet • Meld. St. 29 (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av "Erasmus+": EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 172 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

FORELØPIG UTGAVE! Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021–2027)

Utenriksdepartementet • Prop. 171 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

FORELØPIG UTGAVE! Ettersendes når endelig utgave foreligger

Bestill

Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem av 16. juni 2011

Utenriksdepartementet • Prop. 163 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 161 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021

Utenriksdepartementet • Prop. 164 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 145 L (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 169 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 165 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Prop. 167 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak) og samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger på verdipapirfondsområd om verdipapirfond og alternative investeringsfond

Finansdepartementet • Prop. 155 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 162 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 166 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill