Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 40031 publikasjoner

Endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 137 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Cruise traffic in Norwegian waters and adjacent sea areas. Maritime safety, emergency preparedness and rescue – challenges and recommendations. Official Norwegian Reports NOU 2022: 1 Excerpt

Justis- og beredskapsdepartementet • NOU 2022: 1 EN Kortversjon • 2022 - 2022

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2022 - 30. april 2024 med vedlegg

Kommunal- og distriktsdepartementet • H-2526 NB • 2022

OBS: Maks 5 eks kan bestilles av hver rekvirent

Endringer i konkurranseloven m.m. (unntak fra offentleglova og beregning av renter)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 136 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)

Forsvarsdepartementet • Prop. 134 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 135 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Samisk språk, kultur og samfunnsliv : Sámi giella, kultuvra ja servodateallin

Kommunal- og distriktsdepartementet • Meld. St. 16 (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 132 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 131 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 133 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Finansdepartementet • Prop. 130 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Barne- og familiedepartementet • Prop. 129 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Nett i tide - om utvikling av strømnettet

Olje- og energidepartementet • NOU 2022: 6 NB • 2022 - 2022

Et forbedret pensjonssystem

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • NOU 2022: 7 NB • 2022 - 2022

Tillegg til Prop. 113 LS (2021-2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 127 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 m.m.)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 128 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Meld. St. 15 (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Utenriksdepartementet • Meld. St. 14 (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 126 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i lov om europeiske selskaper (SE-loven) og lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven) mv. (forskriftshjemler for saksbehandlingsregler) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 113/2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 124 LS (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av ny kjønnsnøytral tittel på Sivilombodsmannen

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 121 L (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringar i plan- og bygningsloven (reglar om handtering av overvatn i byggjesaker mv.)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 125 L (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringar i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 122 S (2021-2022) NN • 2021 - 2022

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 123 L (2021-2022) NB • 2021 - 2022

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)

Landbruks- og matdepartementet • Prop. 120 S (2021-2022) NB • 2021 - 2022