Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 36664 publikasjoner

Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Finansdepartementet • Prop. 1 S Tl. 2 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Kunnskapsdepartementet • Meld. St. 6 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene mm.)

Samferdselsdepartementet • Prop. 1 S Tl. 1 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 11 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)

Kulturdepartementet • Prop. 12 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Skattlegging av havbruksvirksomhet

Finansdepartementet • NOU 2019: 18 NB • 2019 - 2019

Bestill

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 10 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen)

Utenriksdepartementet • Prop. 7 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 9 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

Barne- og familiedepartementet • Prop. 8 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 6 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 5 LS (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • Meld. St. 5 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 4 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold

Arbeids- og sosialdepartementet • Meld. St. 4 (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

Kunnskapsdepartementet • Prop. 2 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskolar. Førebels tildelingsbrev (blått hefte). Mål for universitet og høgskolar, budsjett og endringar i løyving og finansieringssystemet

Kunnskapsdepartementet • F-4453 NN • 2019 - 2020

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringer i passloven (passgebyr)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 3 L (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2020 : Juolludeamit sámi ulbmiliidda jagi 2020 stáhtabušeahtas

Kommunal- og moderniseringsdepartementet • H-2453 NB/SE • 2019 - 2020

Finnes kun elektronisk på KMDs statsbudsjettsider - lenke under Prop. 1 S www.regjeringen.no/kmd

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet • UD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet • SD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet • OED Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet • NFD Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet • LMD Prop. 1 S (2019-2020) NN • 2019 - 2020

Bestill

Statsbudsjettet 2020

Finansdepartementet • GUL BOK Prop. 1 S (2019-2020) NB • 2019 - 2020

Bestill