Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 41752 publikasjoner

Flere lærere i barnehage og skole. Strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket 2024–2030

Kunnskapsdepartementet • F-4489 NB • 2024

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Et jevnere utdanningsløp. Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikhet blant barn

Kunnskapsdepartementet • F-4490 NB • 2024

The Norwegian National Strategy for Rare Diagnoses. Summary

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1209 EN • 2024

Nasjonale mål for vann og helse med gjennomføringsplan. Målsettinger og tiltak under Protokollen for vann og helse

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1216 NB • 2024

Perspektiv og prioriteringer. Rapport fra ekspertgruppen perspektiv i prioritering nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1219 NB • 2024

Rapport fra ekspertgruppen om tilgang og prioritering. Rapport fra ekspertgruppen om tilgang og prioritering nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1218 NB • 2024

Tillit til prioriteringer – økt åpenhet, medvirkning og kompetanse. Rapport fra ekspertgruppen Åpenhet nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet • I-1217 NB • 2024

Lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs-loven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) nr. 1286/2014, (EU) 2016/2340, (EU) 2016/1904, (EU) 2017/653 og (EU) 2019/1866 (PRIIPs) og EØS-komiteens beslutning nr. 329/2022 av 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/2259 og direktiv (EU) 2021/2261

Finansdepartementet • Prop. 51 LS (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat og NHO Luftfart/CHC Helikopter Service AS vedrørende opprettelse av tariffavtale for piloter i CHC Helikopter Service AS

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 50 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 157/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1239 om opprettelse av et europeisk miljø for rapportering fra skip

Utenriksdepartementet • Prop. 49 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

I samspill med naturen. Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Klima- og miljødepartementet • NOU 2024: 2 NB • 2024 - 2024

Anskaffelse av luftvern

Forsvarsdepartementet • Prop. 48 S (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i svalbardmiljøloven (beskyttelse av sjøfugl og isbjørn, overtredelsesgebyr, opprydding m.m.)

Klima- og miljødepartementet • Prop. 47 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Nansen-programmet for Ukraina

Utenriksdepartementet • Meld. St. 8 (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet • NOU 2024: 1 NB • 2024 - 2024

Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge

Barne- og familiedepartementet • Prop. 46 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Inkorporering i menneskerettsloven. Del II Artiklene 1 til 30 og gjennomføringen i norsk lov. Rapport CRPD Del 2

Kultur- og likestillingsdepartementet • V-1046 Del II NB • 2024

Dette er del II av en utredning som må bestilles samtidig med V-1046 Del I NB

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Inkorporering i menneskerettsloven. Del I Inkorporering og behovet for lovendringer. Rapport CRPD Del 1

Kultur- og likestillingsdepartementet • V-1046 Del I NB • 2024

Dette er del I av en utredning som må bestilles samtidig med V-1046 Del II NB

Utbygging og finansiering av E134 Røldal–Seljestad i Vestland og kostnadsramme for E6 Megården–Sommerset i Nordland

Samferdselsdepartementet • Prop. 44 S (2023-2024) NN • 2023 - 2024

Endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven (justering av kontantstøtteperioden og forlenging av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning)

Barne- og familiedepartementet • Prop. 43 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven (virkeområde mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 45 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Reguleringsplan. Veileder

Kommunal- og distriktsdepartementet • H-2531 NB • 2022

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

En barndom for livet. Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier

Barne- og familiedepartementet • Q-1258 NB

Finnes kun elektronisk på www.regjeringen.no

Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 42 L (2023-2024) NB • 2023 - 2024

Folk, fisk og fellesskap - en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling

Nærings- og fiskeridepartementet • Meld. St. 7 (2023-2024) NB • 2023 - 2024