Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 41105 publikasjoner

FORELØPIG UTGAVE. Genteknologi i en bærekraftig fremtid

Klima- og miljødepartementet • NOU 2023: 18 NB • 2023 - 2023

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring

Kunnskapsdepartementet • NOU 2023: 19 NB • 2023 - 2023

Nå er det alvor. Rustet for en usikker fremtid

Justis- og beredskapsdepartementet • NOU 2023: 17 NB • 2023 - 2023

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2022, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Utenriksdepartementet • Meld. St. 21 (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Regulering av pensjonar i 2023 og inntektstilhøve for pensjonistar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Meld. St. 20 (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Evaluering av pandemihåndteringen. Rapport fra Koronautvalget

Kunnskapsdepartementet • NOU 2023: 16 NB • 2023 - 2023

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2023 m.m.)

Landbruks- og matdepartementet • Prop. 121 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Revidert finansieringsopplegg på Haugalandet i Rogaland og Vestland fylkeskommuner (Haugalandspakken)

Samferdselsdepartementet • Prop. 123 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2022 - 30. april 2024 med endringer pr. 1. mai 2023 og vedlegg

Kommunal- og distriktsdepartementet • H-2542 NB • 2023

OBS: Maks 5 eks kan bestilles av hver rekvirent

Endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 122 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2023 m.m.)

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 119 S (2022-2023) NN • 2022 - 2023

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet • Prop. 120 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Bærekraftsrapportering. Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)

Finansdepartementet • NOU 2023: 15 NB • 2023 - 2023

Kommuneproposisjonen 2024

Kommunal- og distriktsdepartementet • Prop. 112 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (timesbasert stønadsberegning mv.)

Olje- og energidepartementet • Prop. 116 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Utvidelse av innkrevingsperioden og innføring av miljødifferensierte takster i Miljøpakke Trondheim trinn 3 i Trøndelag

Samferdselsdepartementet • Prop. 113 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i lov om offentlige anskaffelser (forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet)

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 114 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

Endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff (betalingsløsning for lading av elbil)

Samferdselsdepartementet • Prop. 115 L (2022-2023) NB • 2022 - 2023

FORELØPIG UTGAVE. Revidert nasjonalbudsjett 2023

Finansdepartementet • Meld. St. 2 (2022-2023) NB • 2022 - 2023

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

FORELØPIG UTGAVE. Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023

Finansdepartementet • Prop. 118 S (2022-2023) NB • 2022 - 2023

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

FORELØPIG UTGAVE. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og forskotteringsloven (behovsprøving av bidragsforskott)

Finansdepartementet • Prop. 117 LS (2022-2023) NN • 2022 - 2023

FORELØPIG UTGAVE. Ettersendes når endelig utgave foreligger

På høy tid. Funksjonshindrede må få rettighetene sine. Lettlest versjon av NOU 2023: 13

Kultur- og likestillingsdepartementet • V-1044 NB • 2023

Trykk etter behov

På høy tid. Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Kultur- og likestillingsdepartementet • NOU 2023: 13 NB • 2023 - 2023

Rom for deltakelse - regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025). Strategi

Kultur- og likestillingsdepartementet • V-1042 NB • 2023

Forsvarskommisjonen av 2021. Forsvar for fred og frihet

Forsvarsdepartementet • NOU 2023: 14 NB • 2023 - 2023