Last ned eller bestill offentlige publikasjoner

Viser 1 - 25 av 37641 publikasjoner

Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa - Gran grense inkl. Jaren - Amundrud/Almenningsdelet - Lygnebakken i Innlandet

Samferdselsdepartementet • Prop. 23 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)

Samferdselsdepartementet • Prop. 22 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 19 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Like muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020-2023). Strategi

Barne- og familiedepartementet • Q-1252 NB • 2020

Endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 21 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 18 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen)

Samferdselsdepartementet • Prop. 17 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.)

Klima- og miljødepartementet • Prop. 20 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven)

Helse- og omsorgsdepartementet • Meld. St. 6 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 13 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 16 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 15 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarsektoren

Forsvarsdepartementet • Prop. 14 S (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Samfunnssikkerhet i en usikker verden

Justis- og beredskapsdepartementet • Meld. St. 5 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) og samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler og til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 10 LS (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Helse- og omsorgsdepartementet • Prop. 12 S (2020-2021) NN • 2020 - 2021

Bestill

Regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold

Arbeids- og sosialdepartementet • Meld. St. 4 (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i domstolloven (domstolstruktur)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 11 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 8 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Nærings- og fiskeridepartementet • Prop. 4 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)

Kunnskapsdepartementet • Prop. 9 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 5 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)

Justis- og beredskapsdepartementet • Prop. 7 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)

Forsvarsdepartementet • Prop. 6 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Arbeids- og sosialdepartementet • Prop. 2 L (2020-2021) NB • 2020 - 2021

Bestill