Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Departementenes publikasjoner (1)
 • Dokument (4)
 • Innstilling til Stortinget (26)
 • Norges offentlige utredninger (1)
 • Representantforslag (58)
 • Stortingsforhandlinger (2)
 • Stortingsproposisjon (8)
 • Stortinget (87)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (1)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (1)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (1)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (3)
 • Samferdselsdepartementet (3)
 • Utenriksdepartementet (1)
 • Riksrevisjonen (3)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
Prop.125 L (2016-2017) NB
Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.126 L (2016-2017) NB
Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)
Publikasjonseier:
På lager: 0Innst. 234 S (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2015
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 242 S (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 243 S (2016-2017)
Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om reform av utviklingspolitikken
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 79 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Terje Breivik om et bedre og mer rettferdig skattesystem for gründere og enkeltpersonforetak
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 225 L (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 228 S (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 239 L (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 244 S (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 68 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 69 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 83 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 80 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Sveinung Rotevatn om en gjennomgang av statens organisering og utbredelse med formål å redusere offentlig aktivitet i velfungerende kommersielle markeder
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 81 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Sveinung Rotevatn og Pål Farstad om en enklere hverdag for landets små og mellomstore bedrifter
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 82 S (2016-2017)
Representantforslag frå stortingsrepresentantane Terje Breivik, Abid Q. Raja og André N. Skjelstad om fremje av sosialt entreprenørskap
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 231 S (2016-2017)
Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om å lukke gjeldsfeller
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.8 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 22. - 24. november. S. 595 - 726
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 255 L (2016-2017)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 256 S (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om bedre helsehjelp til barn i barnevernet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 247 S (2016-2017)
Innstilling fra justiskomiteen om Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 254 S (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 258 S (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018–2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 259 L (2016-2017)
Innstilling fra Stortingets presidentskap i spørsmål om avgradering av dokumenter i forbindelse med Stortingets behandling av Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016–2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 251 S (2016-2017)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)