Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Departementenes publikasjoner (8)
 • Dokument (2)
 • Innstilling til Stortinget (3)
 • Representantforslag (38)
 • Stortingsforhandlinger (11)
 • Stortingsmelding (5)
 • Stortingsproposisjon (32)
 • Trontalen (1)
 • Stortinget (54)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (2)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (6)
 • Finansdepartementet (6)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (4)
 • Forsvarsdepartementet (2)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (2)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (4)
 • Kulturdepartementet (2)
 • Kunnskapsdepartementet (4)
 • Landbruks- og matdepartementet (1)
 • Klima- og miljødepartementet (1)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (1)
 • Olje- og energidepartementet (2)
 • Samferdselsdepartementet (3)
 • Utenriksdepartementet (5)
 • Statsministerens kontor (1)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
Meld.St.22 (2016-2017) EN
The place of the oceans in Norway's foreign and development policy. Report to the Storting (white paper) (Engelsk fullversjon)
Publikasjonseier:
På lager: 0St.forh.nr.19 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 17. januar-2. februar. S. 1929 - 2045
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.20 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 7.-9. februar. S. 2047 - 2091
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.21 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 14.-16. februar. S. 2093 - 2165
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.162 S (2016-2017) NB
Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.163 S (2016-2017) NB
Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.164 S (2016-2017) NN
Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.168 L (2016-2017) NB
Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)
Publikasjonseier:
På lager: 0I-1180 NB
Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022). Strategi
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.166 S (2016-2017) NN
Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.169 L (2016-2017) NB
Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.165 L (2016-2017) NN
Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)
Publikasjonseier:
På lager: 0Meld.St.32 (2015-2016) EN
Svalbard. Report to the Storting (white paper)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.170 L (2016-2017) NB
Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.171 S (2016-2017) NB
Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden i Oppland
Publikasjonseier:
På lager: 0F-4440 NB
Veileder for sektoransvaret for forskning. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 22.08.2017. Veileder
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.167 L (2016-2017) NB
Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)
Publikasjonseier:
På lager: 0VASSDRAG Prop.1 S (2017-2018) NB
Meddelte vassdragskonsesjoner. Tillatelser meddelt i 2016. Særskilt vedlegg til Prop.1 S (2017-2018) Energi- og vassdragsforvaltning
Publikasjonseier:
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.statsbudsjettet.noProp.172 L (2016-2017) NB
Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)
Publikasjonseier:
På lager: 0Q-1238 EN
The Government's Strategy against Hate Speech 2016-2020. Strategy
Publikasjonseier:
På lager: 0Dokument 10 (2016-2017)
Saker som er behandlet av Stortinget i sesjonen 2016-2017 samt interpellasjoner
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.23 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 7.-8. mars. S. 2325 - 2424
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.24 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 13.-14. mars. S. 2425 - 2505
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)OED Prop.1 S (2017-2018) NB
Olje- og energidepartementet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)SVALBARD Prop.1 S (2017-2018) NN
Svalbardbudsjettet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)