Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Departementenes publikasjoner (1)
 • Dokument (4)
 • Innstilling til Stortinget (13)
 • Representantforslag (50)
 • Stortingets forretningsorden (3)
 • Stortingsforhandlinger (9)
 • Stortingsmelding (2)
 • Stortingsproposisjon (18)
 • Stortinget (77)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (2)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (3)
 • Finansdepartementet (1)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (1)
 • Forsvarsdepartementet (1)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (1)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (2)
 • Kulturdepartementet (1)
 • Kunnskapsdepartementet (1)
 • Olje- og energidepartementet (2)
 • Samferdselsdepartementet (2)
 • Utenriksdepartementet (4)
 • Riksrevisjonen (2)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
Prop.3 S (2017-2018) NB
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen")
Publikasjonseier:
På lager: 0St.forh.nr.26 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 28.-30. mars. S. 2599 - 2713
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.27 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 3.-6. april. S. 2715 - 2851
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.28 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 18.-19. april. S. 2853 - 2920
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.29 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 25.-26. april. S. 2921 - 3060
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 1 S (2017-2018)
Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 19 S (2017-2018)
Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Dokument 11 (2016-2017)
Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2016-2017
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 18 S (2017-2018)
Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2018 (Beriktiget)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.30 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 2.-4. mai. S. 3061 - 3149
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 1 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen og Siv Mossleth om å sikre at lærere som er utdannet før 2014, fortsatt beholder full undervisningskompetanse (Beriktiget)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 2 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Sigbjørn Gjelsvik, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 3 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund og Ivar Odnes om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 4 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Åslaug Sem-Jacobsen, Trygve Slagsvold Vedum, Ivar Odnes, Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch og Geir Adelsten Iversen om omgjøring av vedtak angående ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 5 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Maria-Karine Aasen-Svensrud, Lene Vågslid og Terje Aasland om at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 6 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Stein Erik Lauvås, Svein Roald Hansen, Sverre Myrli, Nina Sandberg, Martin Kolberg og Anne Helene Sandum om at fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 7 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 8 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 9 S (2017-2018)
Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om nedsetjing av eit offentleg utval som skal føreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.5 (2017-2018) NB
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
Publikasjonseier:
På lager: 0Rep.forslag 10 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Sigbjørn Gjelsvik og Marit Arnstad om styrking av det lokale politiet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 11 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 12 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 13 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Runar Sjåstad og Ingalill Olsen om at fylkene Finnmark og Troms ikke tvinges til å slå seg sammen til én region
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 14 S (2017-2018)
Representantforslag frå stortingsrepresentantane Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold, Torhild Bransdal om utjamning av nettariffane
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)