Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Departementenes publikasjoner (3)
 • Dokument (1)
 • Innstilling til Stortinget (47)
 • Norges offentlige utredninger (4)
 • Rapport (1)
 • Register til stortingsforhandlinger (1)
 • Representantforslag (27)
 • Stortingsforhandlinger (1)
 • Stortingsmelding (6)
 • Stortingsproposisjon (9)
 • Stortinget (77)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (1)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (2)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (3)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (3)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (4)
 • Kulturdepartementet (1)
 • Kunnskapsdepartementet (2)
 • Klima- og miljødepartementet (1)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2)
 • Utenriksdepartementet (3)
 • Riksrevisjonen (1)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
Rep.forslag 41 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Odd Omland, Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Helga Pedersen, Torstein Tvedt Solberg, Kjell-Idar Juvik, Kåre Simensen, Anna Ljunggren og Martin Henriksen om et nytt krafttak for mineralnæringen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 175 S (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust, Eirin Sund, Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Heikki Eidsvoll Holmås, Bård Vegar Solhjell og Rasmus Hansson om utvidelse av nasjonalparkplanen og prosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka og på Preikestolen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 180 S (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 178 S (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Pål Farstad om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 182 S (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 183 S (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Geir Sigbjørn Toskedal og Anders Tyvand om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om økt lærertetthet for en inkluderende fellesskole
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 187 S (2016-2017)
Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Rune Henriksen, Jette F. Christensen, Magne Rommetveit og Ruth Grung om analyse av mulighetene for å forsere gjennomføring av bygging av vei og bane mellom Voss og Arna
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 188 S (2016-2017)
Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karianne O. Tung, Magne Rommetveit, Kjell-Idar Juvik, Tone-Helen Toften, Marianne Aasen og Ingvild Kjerkol om nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 189 L (2016-2017)
Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 192 L (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)NOU 2017:5 NB
En påtalemyndighet for fremtiden. Påtaleanalysen
Publikasjonseier:
På lager: 0Innst. 176 L (2016-2017)
Innstilling fra justiskomiteen om Endring i vegtrafikkloven (behandling av personopplysninger)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 184 S (2016-2017)
Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 190 L (2016-2017)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 191 L (2016-2017)
Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Øyvind Halleraker, Siri A. Meling og Anders B. Werp om utvidet ansvar for selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger, tilføyelse til straffeloven § 389
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 193 S (2016-2017)
Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Dokument 13 (2016-2017)
Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2016
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 42 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Pål Farstad om varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 43 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Snorre Serigstad Valen og Kirsti Bergstø om profittfri barnehage
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 44 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Jenny Klinge og Ivar Odnes om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter (Beriktiget)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 45 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth og Ola Elvestuen om 100-årsmarkering av slutten på første verdenskrig - i Dialogbyen Lillehammer 2018
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 46 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Andre N. Skjelstad, Ola Elvestuen og Pål Farstad om Anno 2020 - Et krafttak for den immaterielle kulturarven
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 48 S (2016-2017)
Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018-2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 177 S (2016-2017)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 179 S (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Hadia Tajik, Kjersti Toppe, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud, Marianne Aasen, Torgeir Micaelsen og Ingvild Kjerkol om en offensiv politikk for å øke antallet helsefagarbeidere
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)