Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Departementenes publikasjoner (14)
 • Dokument (1)
 • Innstilling til Stortinget (29)
 • Norges offentlige utredninger (3)
 • Representantforslag (6)
 • Stortingsforhandlinger (9)
 • Stortingsmelding (6)
 • Stortingsproposisjon (31)
 • Trontalen (1)
 • Stortinget (45)
 • Arbeids- og sosialdepartementet (2)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (7)
 • Finansdepartementet (9)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (4)
 • Forsvarsdepartementet (1)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (2)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (5)
 • Kulturdepartementet (3)
 • Kunnskapsdepartementet (6)
 • Landbruks- og matdepartementet (1)
 • Klima- og miljødepartementet (3)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (1)
 • Olje- og energidepartementet (2)
 • Samferdselsdepartementet (4)
 • Utenriksdepartementet (4)
 • Statsministerens kontor (1)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
NOU 2017:13 EN Sammendrag
New central bank act. The Act relating to Norges Bank and the Monetary System and the organisation of Norges Bank and the management of the Government Pension Fund Global. Official Norwegian Reports NOU 2017: 13 (Summary)
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2017:13 NB
Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland
Publikasjonseier:
På lager: 0Innst. 418 S (2016-2017)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2016
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 464 S (2016-2017)
Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Oslopakke 3 - revidert avtale for perioden 2017-2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 490 S (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 445 S (2016-2017)
Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 400 L (2016-2017)
Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Beriktiget)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 461 S (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Torgeir Micaelsen, Trygve Slagsvold Vedum, Kjersti Toppe, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Audun Lysbakken og Rasmus Hansson om daglig fysisk aktivitet i skolen og en handlingsplan for fysisk aktivitet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 462 S (2016-2017)
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 465 S (2016-2017)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Terje Breivik, Abid Q. Raja og André N. Skjelstad om fremje av sosialt entreprenørskap
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 470 S (2016-2017)
Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder, fase 1 - forlenging av bompengeordninga
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 475 S (2016-2017)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Tove Karoline Knutsen, Christian Tynning Bjørnø og Kari Henriksen om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 477 S (2016-2017)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 479 S (2016-2017)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 484 S (2016-2017)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 489 S (2016-2017)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding om verksemda i 2016
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 474 S (2016-2017)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Aud Herbjørg Kvalvik om bedre vilkår for enslige mindreårige asylsøkere
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 476 S (2016-2017)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å sikre et profittfritt barnevern
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 493 S (2016-2017)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Q-1240 NB
Deltakelse og mangfold. Regjeringens innsats for personer med funksjonsnedsettelser (2014-2017). Rapport
Publikasjonseier:
På lager: 0Innst. 468 S (2016-2017)
Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 469 S (2016-2017)
Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest–Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 488 S (2016-2017)
Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 467 S (2016-2017)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 473 S (2016-2017)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)