Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
 • Blå bok (1)
 • Departementenes publikasjoner (3)
 • Dokument (4)
 • Innberetning (3)
 • Innstilling til Stortinget (35)
 • Norges offentlige utredninger (4)
 • Representantforslag (39)
 • Stortingsforhandlinger (3)
 • Stortingsmelding (2)
 • Stortingsproposisjon (6)
 • Stortinget (85)
 • Finansdepartementet (4)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (3)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (1)
 • Kunnskapsdepartementet (1)
 • Klima- og miljødepartementet (1)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (2)
 • Samferdselsdepartementet (2)
 • Statsministerens kontor (1)
 • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
Prop.39 L (2017-2018) NN
Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.)
Publikasjonseier:
På lager: 0W-0022 NB
Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører. Rapport fra arbeidsgruppe
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2018:1 NB
Markeder for finansielle instrumenter. Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR
Publikasjonseier:
På lager: 0Blå bok (2017-2018)
Statsbudsjettet for 2018. Saldert budsjett for 2018 vedtatt i Stortinget høsten 2017
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)H-2409 NB
Målrettet plan 2017-2021 - videre innsats for kvensk språk
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2018:2 NB
Fremtidige kompetansebehov I. Kunnskapsgrunnlaget
Publikasjonseier:
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noInnst. 98 S (2017-2018)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 101 S (2017-2018)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigrid Simensen Ilsøy, Heidi Greni, Nils T. Bjørke og Åslaug Sem-Jacobsen om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 102 S (2017-2018)
Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Terje Breivik, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om å utrede etableringen av et norsk globalt entreprenørskapsprogram
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 107 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om kraftkabler til utlandet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.7 (2017-2018) NB
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017
Publikasjonseier:
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noProp.40 L (2017-2018) NB
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
Publikasjonseier:
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noH-2410 NB
Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Februar 2018. Rapport fra ekspertutvalg
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.41 S (2017-2018) NN
Gjennomføring av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.42 L (2017-2018) NB
Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner)
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2018:5 NB
Kapital i omstillingens tid. Næringslivets tilgang til kapital
Publikasjonseier:
På lager: 0Rep.forslag 109 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Masud Gharahkhani, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria-Karine Aasen-Svensrud om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovbestemmelsene om diskriminering og hatkriminalitet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 110 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen og Geir Jørgen Bekkevold om en mer ansvarlig spillpolitikk
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 111 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Petter Eide og Karin Andersen om granskning og tiltak for å forhindre dobbeltroller i offentlig barnevern
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.43 S (2017-2018) NB
Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018
Publikasjonseier:
På lager: 0Prop.44 S (2017-2018) NB
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv - ny adkomsttunnel)
Publikasjonseier:
På lager: 0NOU 2018:4 NB
Sjøveien videre. Forslag til ny havne- og farvannslov
Publikasjonseier:
På lager: 0Dokument 3 : 5 (2017-2018)
Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
Publikasjonseier:
På lager: 0Dokument 3 : 6 (2017-2018)
Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
Publikasjonseier:
På lager: 0Dokument 3 : 7 (2017-2018)
Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
Publikasjonseier:
På lager: 0