Klikk for å skrive ut siden a a a

Siste 100 publikasjoner

Publikasjonstype
Publikasjonseier
Årstall
  • Innstilling til Stortinget (56)
  • Norges offentlige utredninger (1)
  • Representantforslag (20)
  • Stortingsforhandlinger (21)
  • Stortingsproposisjon (2)
  • Stortinget (97)
  • Helse- og omsorgsdepartementet (1)
  • Nærings- og fiskeridepartementet (1)
  • Utenriksdepartementet (1)
  • Ikke angitt (200)
Antall publikasjoner per side:
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
  
Data pager
 Side 1 av 4, publikasjon 1 til 25 av 100.
NOU 2017:16 NB
På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende
Publikasjonseier:
På lager: 0St.forh.nr.43 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 20. juni. S. 4638 - 4749
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)St.forh.nr.44 (2016-2017)
Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Stortinget. 21. juni. S. 4751 - 4986
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 81 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum om å sette ned en totalberedskapskommisjon
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Rep.forslag 83 S (2017-2018)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ivar Odnes, Siv Mossleth, Sigbjørn Gjelsvik, Nils T. Bjørke og Geir Pollestad om å stanse konkurranseutsettingen av persontransport med tog
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 52 S (2017-2018)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Sigbjørn Gjelsvik, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 54 L (2017-2018)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 64 S (2017-2018)
Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 10 S (2017-2018)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 57 S (2017-2018)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 59 L (2017-2018)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 60 S (2017-2018)
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 61 L (2017-2018)
Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 62 S (2017-2018)
Innstilling frå justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 63 S (2017-2018)
Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 65 L (2017-2018)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i diskrimineringsombudsloven mv.
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 69 S (2017-2018)
Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 70 S (2017-2018)
Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 72 S (2017-2018)
Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 58 L (2017-2018)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 74 S (2017-2018)
Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 78 L (2017-2018)
Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 75 S (2017-2018)
Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet, kap. 925 og 927
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 6 S (2017-2018)
Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Innst. 3 S (2017-2018)
Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2018
Publikasjonseier:
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)