Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund. Kortene leveres i esker à 300 stk og 150 stk. Bestilles i antall kort.
På lager: 0Q-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 44N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
UtgåttMeld.St.15 (2017-2018) NB
Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 729Q-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 495N-0535 NN
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Finnes også elektronisk på www.regjeringen.no/sd (utgitt januar 2012)
På lager: 30361Q-0795 NB
Mekling for foreldre
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 4421S-1025 NB
Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag
Publikasjonseier: Forsvarsdepartementet
På lager: 834NOU 2017:16 NB
På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 0E-0972 EN
Norway in Europe. The Norwegian Government's strategy for cooperation with the EU 2018-2021
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 697E-0973 NB
Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2018
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 375V-0732 NB
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018. For tildelinger i 2019
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Utgitt juni 2018. Finnes også elektronisk på www.idrettsanlegg.no
På lager: 0
Finnes også elektronisk: http://www.idrettsanlegg.no
E-0972 NB
Norge i Europa. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 835GUL BOK Prop.1 S (2017-2018) NB
Statsbudsjettet 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Q-1228 NN
Velkomen som ny statsborgar
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 198NOU 2017:12 NB
Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 52G-0435 NB
Til deg som er utsatt for voldtekt eller seksuelt overgrep
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)V-1003 NB
Idrettens Basishall. Planlegging, bygging og drift. Veileder
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)JD Prop.1 S (2017-2018) NB
Justis- og beredskapsdepartementet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.1 (2017-2018) NB
Nasjonalbudsjettet 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 1085Meld.St.17 (2017-2018) NB
Partnerland i utviklingspolitikken
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 137Prop.56 LS (2017-2018) NB
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 0Q-1243 NB
Mer kunnskap - bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024. Strategi
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 236FINSA Prop.1 LS (2017-2018) NB
Skatter, avgifter og toll 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)UD Prop.1 S (2017-2018) NB
Utenriksdepartementet
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)HOD Prop.1 S (2017-2018) NB
Helse- og omsorgsdepartementet
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Prop.88 S (2017-2018) NB
Kommuneproposisjonen 2019
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 24Prop.169 L (2016-2017) NB
Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 231I-1180 NB
Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022). Strategi
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 396SD Prop.1 S (2017-2018) NB
Samferdselsdepartementet
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)