Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund. Kortene leveres i esker à 300 stk og 150 stk. Bestilles i antall kort.
På lager: 25050N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Brosjyren er under revisjon
På lager: 0Q-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 22301Q-0795 NB
Mekling for foreldre
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 4744Q-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 1931N-0535 NN
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Finnes også elektronisk på www.regjeringen.no/sd (utgitt januar 2012)
På lager: 33861V-0732 NB
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017. For tildelinger i 2018
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov. Utgitt juni 2017. Finnes også elektronisk på www.idrettsanlegg.no
Tilgjengelig (trykkes ved behov)
Finnes også elektronisk: http://www.idrettsanlegg.no
Meld.St.21 (2016-2017) NB
Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 1335NOU 2017:12 NB
Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 189Meld.St.33 (2016-2017) NB
Nasjonal transportplan 2018-2029
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
På lager: 1713Meld.St.24 (2016-2017) NB
Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 181Meld.St.36 (2016-2017) NB
Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 149Meld.St.18 (2016-2017) NN
Berekraftige byar og sterke distrikt
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 23GUL BOK Prop.1 S (2017-2018) NB
Statsbudsjettet 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 885E-0940 EN
Ten facts about the EEA. The European Economic Area - binding together the EU and Norway, Iceland and Liechtenstein
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
Minibrosjyre om EØS
På lager: 218Meld.St.29 (2016-2017) NB
Perspektivmeldingen 2017
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Rettelsesark medfølger
På lager: 484NOU 2017:8 NB
Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk:H-2393 NB
Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor - eksempler og idéer. Inspirasjonshefte
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 19
Finnes også elektronisk: https://www.regjeringen.no/sosentoff
NOU 2017:5 NB
En påtalemyndighet for fremtiden. Påtaleanalysen
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 3V-1003 NB
Idrettens Basishall. Planlegging, bygging og drift. Veileder
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.1 (2017-2018) NB
Nasjonalbudsjettet 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 1087JD Prop.1 S (2017-2018) NB
Justis- og beredskapsdepartementet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 471Prop.96 S (2016-2017) NB
Endringer i kommunestrukturen
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)R-0564 NB
Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten. Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Kun statlige får denne, andre må kjøpe hos Fagbokforlaget
På lager: 385G-0439 NB
Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Handlingsplan
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 0Q-1243 NB
Mer kunnskap - bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024. Strategi
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 278Meld.St.22 (2016-2017) NB
Hav i utenriks- og utviklingspolitikken
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 7NOU 2017:11 NB
Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 458Q-1228 NN
Velkomen som ny statsborgar
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 748FINSA Prop.1 LS (2017-2018) NB
Skatter, avgifter og toll 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 1504