Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund
På lager: 12250Q-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 2670Q-0795 NB
Mekling for foreldre
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 6450N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Brosjyren skal revideres, nytt opplag kommer til lager høsten 2017
På lager: 0V-0732 NB
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017. For tildelinger i 2018
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Utgitt juni 2017. Finnes også elektronisk på www.idrettsanlegg.no
Tilgjengelig (trykkes ved behov)
Finnes også elektronisk: http://www.idrettsanlegg.no
Q-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 3716Meld.St.21 (2016-2017) NB
Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 1478Meld.St.18 (2016-2017) NN
Berekraftige byar og sterke distrikt
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 0Meld.St.33 (2016-2017) NB
Nasjonal transportplan 2018-2029
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
På lager: 1739N-0535 NN
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Finnes også elektronisk på www.regjeringen.no/sd (utgitt januar 2012)
På lager: 35361NOU 2017:12 NB
Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 0Meld.St.16 (2016-2017) NB
Kultur for kvalitet i høyere utdanning
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noMeld.St.10 (2016-2017) NB
Risiko i et trygt samfunn. Samfunnssikkerhet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 0NOU 2016:24 NB
Ny straffeprosesslov
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 427Meld.St.24 (2016-2017) NB
Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 186Meld.St.36 (2016-2017) NB
Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 166NOU 2016:17 NB
På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 78GUL BOK Prop.1 S (2017-2018) NB
Statsbudsjettet 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 1491Meld.St.29 (2016-2017) NB
Perspektivmeldingen 2017
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Rettelsesark medfølger
På lager: 541NOU 2017:8 NB
Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk:NOU 2017:2 NB
Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 487H-2386 NB
Byrom - en idehåndbok. Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 36Prop.12 S (2016-2017) NB
Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 1454NOU 2017:5 NB
En påtalemyndighet for fremtiden. Påtaleanalysen
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 7H-2393 NB
Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor - eksempler og idéer. Inspirasjonshefte
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 100
Finnes også elektronisk: https://www.regjeringen.no/sosentoff
NOU 2016:16 NB
Ny barnevernslov. Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.noR-0564 NB
Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten. Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Kun statlige får denne, andre må kjøpe hos Fagbokforlaget
På lager: 470Meld.St.1 (2017-2018) NB
Nasjonalbudsjettet 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 1663Prop.96 S (2016-2017) NB
Endringer i kommunestrukturen
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.11 (2016-2017) NB
Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon
Publikasjonseier: Landbruks- og matdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.no