Klikk for å skrive ut siden a a a

Mest bestilt  
N-0080 NB
Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Kan kun bestilles av: NAV Kontaktsenter, NAV Arbeid og ytelser, NAV Servicesenter og Norges blindeforbund. Kortene leveres i esker à 300 stk og 150 stk. Bestilles i antall kort.
På lager: 14700N-0535 NB
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til ordinær personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
UtgåttQ-1135 NB
Arbeidshefte om reklame. Undervisningshefte
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 22044Q-0795 NB
Mekling for foreldre
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 4444Q-1228 NB
Velkommen som ny statsborger
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 498N-0535 NN
Honnørrabatt. 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett (enkeltbillett). Brosjyre
Publikasjonseier: Samferdselsdepartementet
Finnes også elektronisk på www.regjeringen.no/sd (utgitt januar 2012)
På lager: 33361V-0732 NB
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017. For tildelinger i 2018
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov. Utgitt juni 2017. Finnes også elektronisk på www.idrettsanlegg.no
Tilgjengelig (trykkes ved behov)
Finnes også elektronisk: http://www.idrettsanlegg.no
NOU 2017:12 NB
Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 123NOU 2017:16 NB
På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 0GUL BOK Prop.1 S (2017-2018) NB
Statsbudsjettet 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 885Q-1228 NN
Velkomen som ny statsborgar
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Revidert utgave mai 2015. Kun JD, fylkesmannskontor og folkebibliotek får denne.
På lager: 198G-0435 NB
Til deg som er utsatt for voldtekt eller seksuelt overgrep
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)V-1003 NB
Idrettens Basishall. Planlegging, bygging og drift. Veileder
Publikasjonseier: Kulturdepartementet
Trykk etter behov
Tilgjengelig (trykkes ved behov)Meld.St.21 (2016-2017) NB
Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen
Publikasjonseier: Kunnskapsdepartementet
På lager: 1239Meld.St.1 (2017-2018) NB
Nasjonalbudsjettet 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 1087JD Prop.1 S (2017-2018) NB
Justis- og beredskapsdepartementet
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 461Meld.St.36 (2016-2017) NB
Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 38Q-1243 NB
Mer kunnskap - bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024. Strategi
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 241E-0940 EN
Ten facts about the EEA. The European Economic Area - binding together the EU and Norway, Iceland and Liechtenstein
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
Minibrosjyre om EØS
På lager: 218NOU 2017:11 NB
Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 457R-0564 NB
Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten. Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015
Publikasjonseier: Finansdepartementet
Kun statlige får denne, andre må kjøpe hos Fagbokforlaget
På lager: 352FINSA Prop.1 LS (2017-2018) NB
Skatter, avgifter og toll 2018
Publikasjonseier: Finansdepartementet
På lager: 1503UD Prop.1 S (2017-2018) NB
Utenriksdepartementet
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
På lager: 96HOD Prop.1 S (2017-2018) NB
Helse- og omsorgsdepartementet
Publikasjonseier: Helse- og omsorgsdepartementet
På lager: 502Prop.153 L (2016-2017) NB
Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
Publikasjonseier: Forsvarsdepartementet
På lager: 96Meld.St.38 (2016-2017) NB
IKT-sikkerhet. Et felles ansvar
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 129Prop.128 S (2016-2017) NB
Kommuneproposisjonen 2018
Publikasjonseier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
På lager: 49Prop.56 LS (2017-2018) NB
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen
Publikasjonseier: Justis- og beredskapsdepartementet
På lager: 232Meld.St.22 (2016-2017) EN Summary
The place of the oceans in Norway's foreign and development policy. Report to the Storting (white paper) Summary. (Engelsk sammendrag)
Publikasjonseier: Utenriksdepartementet
Finnes kun elektronisk på regjeringen.no
Finnes kun elektronisk: https://www.regjeringen.no/enProp.169 L (2016-2017) NB
Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)
Publikasjonseier: Barne- og likestillingsdepartementet
På lager: 272